Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Rudimentära organ

Finns det rudimentära organ?


Dan Larhammar har engagerat sin kollega Godfried Roomans att, i debatten om skapelse och evolution, framföra argument från 1800-talet som stöd för evolutionsteorin.

Undertecknad bara häpnar inför hur man kan använda dessa argument. Man kan fråga vilka tankar som ligger bakom detta. Det har inte hjälpt att undertecknad visat på funktioner hos flera av dessa organ. Listan har fått stå kvar, oförändrad.

Till organen och strukturerna på denna lista har sedan Larhammar lagt till argument om s k skräp-DNA. Men man upptäcker hela tiden mer och mer funktioner som detta DNA faktiskt har. Larhammar hindrar forskningen med sitt sätt att tänka, eftersom man ju inte skall leta funktioner hos "skräp". Men, som tur är, verkar de flesta forskare inte följa i Larhammars fotspår, så vetenskapen kan fortsätta framåt även på detta område.

Nedan kommenterar jag först kortfattat Larhammars och Roomans inledande text. Sedan följer Roomans lista över “rudiment”, men med två extra kolumner som (mycket kortfattat) nämner det man vet vilken funktion dessa organ har, samt en källhänvisning (direkt eller indirekt). Roomans längre text till varje organ finns på http://www.physto.se/~vetfolk/molen/rudiment.html, men jag ger bara en mycket kort kommentarer till den texten, nedan.

Ett grundläggande tankefel, som styr en del tolkningar hos Roomans och Larhammar, är att sådant som är "bättre" hos andra varelser än hos människan, är ett rudiment hos människan. Med detta tankesätt skulle man kunna betrakta hela människan som ett rudiment, utom möjligen delar av hjärnan. Vår muskler är t ex ofta svagare än schimpansens muskler. Man måste också se till hela funktionen - just de kombinationer av organ och strukturer som finns passar bäst till dessa varelser. Människan skulle t ex inte fungera så bra med ett luktsinne och en hörsel som fungerade på samma sätt som hos många djur, eftersom vi har ett helt annat sätt att leva på.

Larhammar och Roomans använder dessutom en mycket gammal källa för sitt resonmang, där dessutom namnen på de olika organen är svåra att förstå. Det är därför lite svårt att veta vad allting är. Den forskare de citerar har senare gjort många kompletteringar till sin lista, så att han slutligen nämnt ca 190 "rudiment", varav ca 30 ansågs vara på väg att utvecklas och ca 160 ansågs vara på väg att försvinna. Men, eftersom inte många verkar tro på dessa rudiment, och de tas upp oftast bara när någon gör tankefel, går jag inte igenom den listan.

Det är även farligt att prata om att något är "rudiment", om det gör att forskningen på dessa organ avstannar. Men, som tur är har inte alla forskare samma grundläggande tankeproblem på detta område.

För en kristen är det dessutom inte konstigt att det fins en del saker som inte fungerar så bra. Vi vet alla vad mutatationer kan åstadkomma, dvs att något förstörs. Och det finns ju många ärftliga sjukdomar, där något i kroppen faktiskt blivit rudiment.

Citat och kommentarer till Larhammars och Roomans artiklar.
(När Larhammar och Roomans citeras är texten skriven i rött.)

Granskning av kreationisters förnekanden av rudimentära organ

Men även de rudimentära anatomiska strukturerna som sådana styrker människans evolutionära släktskap, i synnerhet med andra däggdjur.

Larhammar menar att samma “fel” finns hos olika organismer, vilket visar att de måste vara genetiskt besläktade. Men, samma/liknande fel kan uppkomma hos många organismer och bevaras genetiskt i liknande strukturer/organ. Det enklaste och mest synbara fallet av detta är albinism. På liknande sätt finns ofta “hot spots” i generna, dvs platser där det oftare sker misstag/mutationer. Många “fel” är dessutom inte ens fel, vilket visas av diskussionen om rudimentära organ.

Även om analogin mellan rudimentära organ och pseudogener är falsk kan det vara värt att undersöka var forskningen står idag angående de mänskliga organ som för över ett hundra år sedan ansågs vara rudiment.

Analogin är inte falsk, eftersom allt handlar om att det är “skräp”. Det handlar dessutom om okunskap i båda fallen.

En expert på människans anatomi, professor Godfried Roomans vid Uppsala universitet, har granskat Wiedersheims förteckning från 1895. Hans slutsats är att endast elva av de 86 strukturerna kan anses ha funktioner. 25 strukturer är tveksamma eller går inte att identifiera utifrån Wiedersheims terminologi. Hela 45-50 av de 86 strukturerna betraktas fortfarande som rudimentära. Notera dessutom att dessa nu betraktas som rudimentära av synnerligen starka skäl, betydligt starkare än dem som fanns på Wiedersheims tid.

Den sista meningen av Larhammar slår tillbaka extra hårt mot honom själv. Skälen att förkasta den gamla listan är betydligt starkare nu än någonsin tidigare.

****************

Av professor Godfried Roomans, Uppsala universitet

Två exempel på strukturer som inte kan förstås på annat sätt än mot bakgrund av evolutionen är ryggmärgens segmentindelning, vars effekter mycket tydligt kvarstår bland annat i dermatomerna, och m. serratus anterior.

M. serratus anterior har hos människan två huvudfunktioner: den håller skulderbladet tryckt mot bröstkorgen, och den utför utåtrotation av skulderbladet, vilket behövs för att abducera armen mer än 90 grader. Eftersom nerven till denna muskel ibland skadas … känner vi till de praktiska effekterna av bortfall av den här muskeln. Dessa är följande: skulderbladet sticker ut bakåt ("vingscapula") och patienten har svårt att lyfta armen högt (t ex för att kamma håret), även om detta delvis kan kompenseras med andra muskler. Att skulderbladet sticker ut bakåt är mera ett estetiskt problem.

Roomans har förstås fel i sitt argument att detta är rudiment. Detta skriver han ju t o m själv, men verkar inte märka det. Vi skulle ha svårt att plocka ner saker som var högt upp om vi inte hade den uppbyggnad som vi har. Frågan är också hur bra det är med ett skulderblad som sticker ut bakåt. Även om fyrfota djur använder denna muskel mer än oss, så har vi god nytta av den. Den är inget oanvändbart rudiment! Det är endast fråga om en struktur som används på olika sätt hos olika varelser.

Utan att kommentera resten av Roomans text, så anger han funktioner för andra s k rudiment, vilket visar att det inte är rudiment.

***********************

Tabell över de berörda strukturerna, till R. Wiedersheims förteckning över rudimentära organ ("vestigial") från 1895.

De första tre kolumnerna i tabellen nedan är Roomans egna. Första kolumnen är vilken struktur det är. Andra kolumnen är om Roomans tror det är rudiment eller inte. Tredje kolumnen är någon eventuell anmärkning som Roomans har.

Jag har lagt till två ytterligare kolumner. Den första av dessa kolumner är den kända funktionen hos organet/strukturen, och den andra kolumnen är en källhänvisning. Ibland har det, som sagt, varit svårt att hitta igen uppgifter, men vi kompletterar tabellen allteftersom vi får in mer material!

Roomans kommentar om “ändrad funkion” eller “ändrad struktur”, är endast hans egen tolkning, utifrån evolutionsteorin.

>Klicka Här för att öppna tabellen

<< Till startsidan

Sidor


Länkar


Människan förlorar sin särställning i denna lärobok. Vi är bara djur, och inget annat. Ateistisk tro som presenteras som fakta och naturvetenskap.

"Människan brukar ibland kallas ‘skapelsens krona’ men är i själva verket ett resultat av en mycket lång utveckling. Förenklat kan man säga att våra förfäder en gång i tiden simmade i forntida hav eller kröp på urtidshavets botten."

Bios - Biologi för högstadiet, Natur och Kultur 1986.