Mats Molén - Vetenskap, ursprung och skapelse
Vetenskap, ursprung och skapelse

Av Mats Molén

Ögats evolution

Evolutionisterna får allt sämre argument!

De flesta tror nog på evolutionsteorin därför att de aldrig hört något annat. De vet dock sällan skillnaden mellan RIKTIG evolution (“mikroevolution”), som sker hela tiden, och de delar av evolutionsteorin som INTE bygger på experiment och observationer (“makroevolution”). Den här artikeln handlar om det sistnämnda.

Frågan om vårt ursprung är en religiös fråga för ateister och även för många kristna som tror på evolutionsteorin. Man anser att de som tror på skapelse är okunniga, lurade, eller sekterister - trots att väldigt många av dessa skapelsetroende börjat som evolutionister och ändrat åsikt p g a att naturvetenskapen inte stämmer med evolutionsteorin. Det får inte finnas någon Gud och Bibeln får inte vara alltför sann, menar man. Så - man argumenterar emot allt man kan!

OK - med den bibelsyn och guds-syn som blir fruktansvärd och hemsk, som många ateister och kristna har (eller som de skulle få - om de tolkade Bibeln på det underliga sätt som de kämpar emot), så kan man förstå att många inte vill veta mer. Men - den riktiga Gud, den riktiga synen på Bibeln - den är verkligen något att stå efter! Det är kärlek, att ge sitt liv för andra, att alla är lika mycket värda, att frälsningen är en gåva - osv, osv, osv.

Och om evolutionisterna skulle ha rätt förstår man inte varför de är så rädda för att debattera offentligt. De debatterar dock gärna med “hemliga namn” i olika debattforum där många använder personangrepp, samt att man inte vill framföra vad kritikerna till evolutionsteoin har för åsikter. (Och, de gillar att anmäla dem som har andra åsikter ...)

Men - om vi lämnar de teologiska spörsmålen och ser vad evolutionister hittat på, så gäller det en artikel i DN om evolution av ögat.1 En artikel med liknande innehåll har dock redan publicerats i Forskning och Framsteg 2006, men originalet kommer från 1994.2 Både Karin Bojs och professor Dan-Erik Nilsson har fått möjlighet att kommentera den följande artikeln, men jag har inte fått något faktagrundat svar.

Så här skrev Karin Bojs i DN, måndag 19/3 2012:

"Jättebläckfiskarnas gigantiska ögon är ett slående och vackert exempel på vilka märkliga formationer som evolutionen kan utveckla när den får tillräckligt med tid på sig. Det behövs ingen intelligent skapare, det räcker med evolutionens två grundläggande mekanismer:

1. Inom varje generation av en befolkning (till exempel av jätte-bläckfiskar) finns en viss genetisk variation.

2. De som klarar livhanken och får överlevande avkomma för sina anlag vidare till nästa generation.

Dan-Eric Nilsson är illa omtyckt av många så kallade kreationister (personer som hävdar att man ska tolka Bibelns skapelseberättelse bokstavligt). Han har nämligen slagit hål på ett av deras mest snärtiga argument. ”Hur skulle evolutionen kunna skapa något så sofistikerat som ett öga? Det är klart att det behövs en Skapare till det.”

Som naturvetare undrar man om man skall skratta eller gråta, när man ser vad dessa uttalanden bygger på för spekulationer. Karin Bojs verkar dessutom leva sitt eget liv - vi älskar Dan-Eric Nilsson men är inte alls imponerade av den artikel han skrivit! Eftersom artikeln i DN saknar djupare vetenskaplig substans, så kommer jag att hämta lite mer fakta från Forskning och Framsteg samt från originalartikeln från 1994.

Spekulationer utifrån evolutionsteorin

Aprilnumret av Forskning och Framsteg 2006 innehöll ett "Tema evolutionsläran". Man kanske förväntar sig att man i ett sådant brett sammanhang tar upp en genomgång av en mängd argument som tas som stöd för evolutionsteorin. Men, det sistnämnda är inte fallet.

Det har blivit svårare och svårare att förklara helheten i naturen utifrån evolutionsteorin ju mer forskningen har gått framåt (se Faktaruta 1). Detta faktum vill man ofta inte nämna, och man värjer sig från sådana slutsatser på alla möjliga sätt (genom att t ex utnämna kritiska personer till "förvillare"). När mer välutbildade biologer argumenterar för evolutionsteorin väljer de därför numera ofta ut nyupptäckta små detaljer från djur- eller växtriket, som ingen utomstående kan veta allt om ännu, som stöd för sin tro. Då får de en liten “seger” i debatten just för tillfället och vill inte vänta tills det kommit mer forskning på området.

**************

Faktaruta 1 - problem med evolutionsteorin:

Exempel på grundläggande observationer inom biologin som motsäger evolutionsteorin är att:

1) Fosillfynden motsäger evolutionsteorin (det finna massor av mellanformer INOM djurgrupper - t ex inom hunddjuren eller inom hästgruppen - men INGA eller bara några dåliga förslag mellan grupperna, t ex mellan dinosaurier och fåglar).

2) Man har inte kunnat förklara hur någon komplicerad struktur uppkommit hos något djur eller någon växt.

3) Proteiner och DNA kan bäst delas in i en skapelseklassificering (medan många evolutionister inte vill tillåta att man tolkar proteiner/DNA så) och det finns inte heller något stöd för hur olika proteiner/DNA har uppkommit.

Livet ser mer och mer ut ut som Lego - dvs att olika grundbitar satts ihop på olika sätt för att få fram olika sorters levande varelser (ett exempel på sådana byggbitar kallas Hox-gener, t ex genen Pax-6 som styr att ögon tillverkas i en mängd olika varelser och att ögon med rätt stimulans kan växa fram var som helst på kroppen).

(Se mer om detta här).

******************************

En av de detaljer som evolutionister hänvisar till nu för tiden, som stöd för evolutionsteorin, är en mutation ( = tryckfel i arvsanlagen) i genen som styr tillverkningen av C-vitamin; en mutation som finns hos t ex både människor och schimpanser. Just det sistnämnda exemplet är enkelt att förklara utan att dra in någon evolutionsteori, eftersom det finns platser i DNA-molekylen som får mutationer oftare än andra delar av samma molekyl. Just denna del av C-vitamin-genen kan således vara en "hot spot", som det kallas av biologer. Dessutom har man inte undersökt eller nämnt liknande jämförelser hos detaljer i mängder av andra proteiner hos mängder av andra djur och växter, som inte kan tolkas så lätt utifrån evolutionsteorin (marsvin, kapybaror, fladdermöss samt många apor kan inte heller tillverka C-vitamin, se engelska wikipedia). Det finns massor av liknande exempel som inte alls passar in i evolutionsteorin så bra som man vill.

Helhjärtade evolutionister har dessutom "löst" de stora problem med evolutionsteorin, som dem som står i faktarutan, genom att helt enkelt sluta tänka på dem - ungefär som det står i aprilnumret av Forskning och Framsteg: "Biologer har sedan länge slutat bekymra sig över att just ögats evolution skulle kräva något slags mirakel. I stället försöker de lista ut hur utvecklingen gick till i detalj." Man har alltså fått en så stark tro att man inte längre behöver bekymra sig för om man har rätt eller inte i grundfrågan.

I just aprilnumret av Forskning och Framsteg lägger man stor vikt vid ett teoretiskt resonemang om ögats utveckling, av professor Dan-Eric Nilsson och dr Susanne Pelger, vid Lunds universitet. För den som inte läst ursprungsartikeln som artikeln i Forskning och Framsteg samt i DN bygger på, kan detta verka vara ett starkt stöd för att evolutionsteorin faktiskt fungerar. Men - läser man ursprungsartikeln får man ganska snart klart för sig att det mest liknar en tecknad serie (se Faktaruta 2). Forskarna har bara låtit en dator göra enkla streckteckningar av olika sorters ögon, utan att gå in på de svåra detaljlösningarna och utan att knyta ihop sina teckningar med arvsanlagen. Med lite tankemöda kan nästan vem som helst låta en dator göra liknande serieteckningar, om hur olika delar av djur och/eller växter skulle ha kunnat utvecklats. Det forskarna visat är således bara att, om man startar med en form av ljuskänsliga celler, och sedan i fantasin styr och förändrar hur dessa celler ligger ordnade, och sedan sätter till någon extra struktur som t ex linsen i ögat (som dyker upp nästan från ingenstans) - då kan man i datorn få fram en kontinuitet av streckteckningar. Sådana serier, utan mer koppling till verkligheten än en enkel yttre likhet, är inte alls svåra att göra med dagens datorteknik.

***********

Faktaruta 2, om "ögats evolution", enligt Dan-Eric Nilsson och Susanne Pelger:

Här nedan är några av de antaganden/fel som finns i beskrivningen som nämns i Forskning och Framsteg och DN, för att få fram ett öga som liknar vårt öga.

1. Man måste börja med en mängd färdiga delar, t ex ljuskänsliga celler, ljusgenomsläppliga celler och en samtidig koppling till någon form av respons/nervsystem hos organismen.

2. Man gör inga som helst kopplingar mellan arvsanlagen och de streckteckningar datorn gör. Vi kan inte veta precis hur arvsanlagen skall förändras, för att få de ändringar som streckteckningarna visar, och därför har bilderna ingen verklig historia bakom sig.

3. Nya strukturer dyker upp hos de ögon man ritar, t ex förändras "ljusgropens" celler så att det uppkommer en fungerande lins på rätt avstånd, mer eller mindre som av ett mirakel.

4. Man visar inte att de delsteg som datorn ritar verkligen fungerar, utom på ett mycket förenklat sätt. Man kan hitta många problem, t ex varför de ljuskänsliga cellerna skulle kunna förmedla information till organismen att ljuset kom från olika håll, om cellerna började växa inne i en inbuktning.

5. Hela uträkningen grundas på att man gör "1% förbättring i varje steg" i de bilder datorn ritar, som om det också skulle fungera på samma sätt på gen-nivå. Med en sådan lösning kan man emellertid få fram vad man vill, utan att ta hänsyn till hur gener och utseende/funktion är kopplade till varandra.

6. De jämförelser man gör med olika sorters ögon i naturen, tar ofta inte hänsyn till att olika ögon bildas på många olika vägar i fosterutvecklingen i organismerna och att de därför måste styras av olika gener på många olika sätt. Även den sekvens av olika ögon som Nilsson och Pelger föreslagit har inte kopplats till hur olika ögon uppkommer hos olika djur, utan är bara en teoretisk serie bilder.

7. Många mycket viktiga delar som finns i ögon har man inte ens tagit upp, även om Nilsson och Pelger anser att dessa delar är mindre viktiga.

*********

Och, Dan-Eric Nilssons inställning till forskare som har andra åsikter än de åsikter han själv har utifrån rent ateistiska tankar, är att han "normalt inte debatterar med pseudoforskare, eftersom det kan ge ett falskt intryck av att de är värda att ta på allvar". Han vill alltså inte ens diskutera med dem som tror att det kan finnas något mer än bara slump, tid och naturlagar. Han menar att det inte finns någon strid inom vetenskapen om det är en designer som varit med i livets uppkomst och utveckling eller inte, och då är det naturligtvis bara den rent ateistiska, av naturen styrda evolutionen som gäller. När jag i en e-mail-brevväxling bett Dan-Eric Nilsson om kommentarer till min kritik, ovan, så har han inte gett något vetenskapligt dokumenterat svar utan bara svarat undvikande och hänvisat till auktoritet (jag har gett honom flera möjligheter, och han får gärna också svara här eller i Genesis). Ja - det sistnämnda är också en taktik som används idag. Man närmast kränker människor genom att mena att de och/eller deras åsikter ingenting är, och så behöver man inte bry sig om dem.

Dessutom hade tydligen Dan-Eric Nilsson inte tänkt på att ögon hos bläckfiskar och landdjur har näthinnan i ögat vänd på olika sätt, helt enkelt därför att de har olika ljusbehov. Han påpekar i stället, när det gäller ryggradsdjur, att "Här kan man knappast prata om intelligent design".

I aprilnumret av Forskning och Framsteg 2006 medverkar även idéhistorikern Gunnar Broberg. Han visar upp en mer klarsynt bild av evolutionsteorin än biologerna - evolutionsteorin avspeglar mer kulturen än naturen. Och, i dag är det den ateistiska kulturen som är mest utbredd i Sverige. Både kristna och icke kristna tänker ofta ateistiskt, utan att man ens reflekterar över det. Och om man tänker på det sättet finns det inget alternativ till evolutionsteorin.

Som avslutning till temat i Forskning och Framsteg (samt även artikeln i DN), kan man citera professor Nils Uddenberg när han i en artikel i numret av Forskning och Framsteg menar, lite mer klarsynt, att "Man kan berätta väldigt många mer eller mindre trovärdiga historier, och jag tycker nog ibland att evolutionsbiologerna gör det". Han jämför berättelser från evolutionsteorin med Rudyard Kiplings historia om hur elefanten fick sin långa snabel genom att "en elak krokodil drog ut nosen på en alltför nyfiken elefantunge". Uddenberg förstår också att det kan vara svårt att förena idéerna om slumpmässig evolution och "tanken på en gud som har någon sorts avsikt med den värld han skapar". Evolutionsteorin har alltså blivit en metafysisk, ateistisk religiös tanke, även om många försöker kombinera denna tanke med tron på något slags Gud.

För en naturvetare stämmer dock slutsatserna i faktarutorna 1-2 bäst. Och, dessa fakta stämmer ypperligt bra med tanken att det finns en Skapare bakom alltihop! (Och - denna Skapare tror jag älskar oss, men - som sagt - många personer verkar ha "råkat ut för något hemskt" - så att de är mer eller mindre motståndare till allt vad kristen tro och kristna har att säga.)

Om “kreationister” är rädda för eller tycker illa om Dan-Eric Nilsson (som Karin Bojs skriver) - det vet jag inte (som sagt - förmodligen älskar de honom). Naturvetare och skapelsetroende är då verkligen inte rädda för detta! De ser ganska enkelt hur mycket fantasirika historier man måste dra till med, mindre och mindre förankrade i verkligheten, för att försöka hålla fast sin tro på en icke-gud eller en icke-biblisk Gud, i sin iver att vidmakthålla evolutionsteorin i alla delar.

Mats Molén

1. Karin Bojs i Dagens nyheter.

2. Nilsson, Dan-Eric & Pelger, Susanne “A Pessimistic Estimate of the Time Required for an Eye to Evolve”, Proceedings of the Royal Society of London, serie B, vol 256, 1994, sid 53-58.

<< Tillbaka

Sidor


Länkar


Om man vill se ett känslo­mässigt uttalande som inte stämmer med verkligheten - se detta! Inte ens om evolutions­teorin vore fullt sann kan detta uttalande stämma! (Jan Bergström blev sedermera professor i paleozoologi vid Natur­historiska Riksmuseet.)

"Man måste vara blind och koppla bort logiken fullständigt för att inte inse att evolutionen är ett faktum, motsatsen är lika befängd som att tro att månen är en ost som hänger i ett snöre. Tyvärr är emellertid ett för­ne­kande av fakta målet för den förljugna svart­konst, som utövas av kreationisterna."

Jan Bergström, 1:e statsgeolog vid SGU i Lund (Biologen, nr 2 1982).